Daugiau info
nuo 1.39 €/mėn
Svetainės talpinimas
Daugiau info
nuo 0.83 €/mėn
el. pašto planai
Daugiau info
Užsisakius planą bent metams,
perkėlimas nemokamai!

Paslaugų teikimo sutartis

Ši sutartis sudaroma tarp MB “Bito link”, įsikūrusios Rasos g. 12 – 69, Kėdainiuose, įmonės kodas: 304286954 (toliau – paslaugų teikėjas), ir kliento (toliau – užsakovas), pateikusio visus reikiamus duomenis bitolink.lt administracijai, bei sutikusio su šios sutarties sąlygomis:

 1. Bendrosios sąlygos:
  1.1. Paslaugų teikėjas įsipaireigoja teikti Klientui svetainių talpinimo ir kitas susijusias paslaugas, o Klientas įsipareigoja naudotis paslaugomis sutartyje nurodytomis sąlygomis;
 2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
  2.1. Paruošti svetainės talpinimo paslaugą naudojimui
  2.2. Suteikti Užsakovui svetainės talpinimo paslaugas, apmokėtas pagal išankstinę sąskaitą;
  2.3. Pašalinti paslaugų teikimo sutrikimus daugiausiai per 48 valandas, ir apie tai informuoti užsakovą.
  2.4. Užtikrinti Užsakovo informacijos konfidencialumą, išskyrus tą, kuri yra vieša pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 3. Užsakovas įsipareigoja:
  3.1. Pateikti paslaugos teikėjui teisingą Užsakovą identifikuojančią informaciją, informuoti apie šios informacijos pasikeitimus ir atlyginti galimus nuostolius, patirtus dėl neteisingos informacijos pateikimo;
  3.2. Laikytis šioje sutartyje nustatytų paslaugų naudojimo taisyklių;
  3.3. Informuoti paslaugos teikėją apie pastebėtus serverio sutrikimus;
 4. Paslaugų įkainiai ir atsiskaitymo tvarka:
  4.1. Paslaugos teikėjo taikomi įkainiai yra nurodyti http://bitolink.lt svetainėje
  4.2. Paslaugos teikėjas pasilieka sau teisę bet kada keisti nurodytus įkainius. Apie įkainių pasikeitimus paslaugos teikėjas įsipareigoja informuoti Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) dienų. Kainų pakeitimas nėra taikomas jau apmokėtoms paslaugoms iki jų apmokėto laikotarpio pabaigos.
  4.3. Jei talpinimo paslaugos kokybė netenkina, taikoma 30 dienų grąžinimo garantija. Dėl veikimo ir registracijos principo, už domenus (internetinius vardus) pinigai nėra grąžinami.
 5. Informacijos talpinimo ir naudojimosi tinklapiu sąlygos
  5.1. Visa užsakovo paskyroje esanti informacija (svetainėje, el. pašte) priklauso Užsakovui;
  5.2. Draudžiama paslaugas naudoti informacijai, kurioje propaguojama, platinama ar reklamuojama pornografija, smurtas ar kita neleistina veikla, kurioje yra šmeižiančio, žeminančio, grasinančio pobūdžio, žeidžia žmogaus laisvę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, pažeidžia asmens teisę į privatumą, atskleidžia komercines paslaptis, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, taip pat kita informacija, kurią draudžia ar riboja LR įstatymai ar tarptautiniai susitarimai.
  5.3.  Naudojantis paslaugomis draudžiama atlikti veiksmus ir skelbti informaciją, kuri gali būti naudojama nepageidaujamų el.pašto laiškų (spam), apgaulingų interneto svetainių (phishing), kompiuterių virusų, kenkėjiškų programų arba kitokios, kenkiančios kompiuterinei įrangai informacijos siuntimui;
  5.4. Draudžiama paslaugas naudoti veiklai galinčiai neigiamai paveikti kompiuterinius tinklus ar atskirus tinklo įrenginius;
 6. Atsakomybės apribojimas ir paslaugų nutraukimas
  6.1. Paslaugų teikėjas neatsako už sutrikimus atsitikusius ne dėl paslaugų teikėjo kaltės
  6.2. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę be atskiro įspėjimo nutraukti paslaugų sutartį, jei talpinamose Užsakovo svetainėse yra talpinamas turinys draudžiamas LR respublikos įstatymais.
  6.3. Paslaugų teikėjas pasilieką teisę vienašališkai nutraukti paslaugų sutartį, jeigu Užsakovas pažeidžia paslaugų teikimo sąlygas.
  6.4. Užsakovas turi teisę nutraukti paslaugų sutartį, informavęs raštu paslaugos teikėją prieš 30 dienų.
  6.5. Užsakovas laisvai disponuoja jo paslaugoje talpinama informacija, todėl yra asmeniškai atsakingas už bet kokius pažeidimus, bei jų padarytą žalą. Informacija apie Užsakovą be atskiro įspėjimo gali būti atskleista įstatymų nustatytais atvejais tokią teisę turintiems asmenims;
 7. Kitos nuostatos:
  7.1. Visi šioje sutartyje nesureguliuoti klausimai sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  7.2. Šalys sutarė, kad visi ginčai dėl prievolių pagal šią sutartį vykdymo bus nagrinėjami teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.